Regulamin zamówień


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECHNOGYM

obowiązujący od dnia 14 stycznia 2018 r.

Regulamin niniejszy określa m.in zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość w sklepie internetowym pod adresem internetowym /, jak również obejmuje informacje dotyczące Sprzedawcy, sklepu internetowego, praw i obowiązków stron - w tym praw przysługujących konsumentom.

§ 1 DEFINICJE

następujące terminy w niniejszym regulaminie otrzymują niżej nadane im znaczenie:

1. Sprzedawca - ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewskiej 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 525 236 00 60 oraz REGON 140505088;

2. Sklep internetowy – sklep  internetowy dostępny pod adresem internetowym . Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę;

3. Regulamin – niniejszy regulamin;

4. Konto –możliwość Sklepu internetowego pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego, dedykowanego mu konta  w Sklepie internetowym. Konto stanowi odrębną usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;

5. Klient - każdy podmiot, który - na zasadach określonych w Regulaminie - składa zamówienie z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną składający zamówienie poza pośrednictwem Sklepu internetowego jeśli przedmiot zamówienia nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone poza pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamówienie określa: rodzaj i ilość towarów, formę płatności, sposób i miejsce dostarczenia towaru, miejsce montażu towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Klienta skierowaną do Sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na odległość przy wykorzystaniu Sklepu internetowego;

8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku poza wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

§ 2 SPRZEDAWCA – PODSTAWOWE INFORMACJE  I DANE KONTAKTOWE

1. Adres pocztowy Sprzedawcy: ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: technogym@itpsa.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 781-212-321

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  57 1050 1025 1000 0090 3047 1016

5. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ITP S.A., Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa

6. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ITP S.A. Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14, Warszawa

Wskazane w niniejszym paragrafie Regulaminu dane kontaktowe stanowią podstawowe dane kontaktowe Sprzedawcy. Za pomocą przedmiotowych danych Klient ma możliwość uzyskania kontaktu ze Sprzedawcą.

§ 3 KONTO KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient może przeglądać towary znajdujące się w Sklepie internetowym, a także składać Zamówienia w Sklepie Internetowego z wykorzystaniem lub bez posiadania Konta.

2. Założenie Konta w Sklepie internetowym stanowi odrębną umowę o świadczenie usług, i odbywa się w następujący sposób:

a) wypełnienie formularzy dotyczącego wskazania obligatoryjnych danych do logowania (e-mail, hasło, potwierdź hasło), oraz danych osobowych i teleadresowych (imię i nazwisko, dane pocztowe i telefon), opcjonalnie wskazanie dodatkowych danych pocztowych do dostawy,

b) złożenie obligatoryjnego oświadczenia o  zapoznaniu się z treścią i akceptacją regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celu świadczenia usług drogą elektroniczną poza pośrednictwem sklepu internetowego  - poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola.

3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i darmowe.

4. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła, które zostały przez Klienta uprzednio wskazane w formularzu rejestracyjnym.

5. Klient może usunąć konto w każdym czasie poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia np. poza pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 Regulaminu. Procedura usunięcia Konta nie rodzi po stronie Klienta żadnych kosztów i może być rozpoczęta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.

§ 4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest aby urządzenie którym posługuje się Klient spełniało następujące minimalne wymagania techniczne:

- urządzenie z dostępem do sieci Internet w sposób zapewniający transmisję danych,

- przeglądarka internetowa umożliwiającej przetwarzanie plików cookies,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu, jak również do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są podane w złotych polskich.

4. Ceny towarów są cenami całkowitymi -  cenami brutto (zawierają właściwy podatek VAT), jak również koszt dostawy i montaż towarów.

5. Ceny towarów mogą ulegać zmianie w każdym czasie, co nie wpływa na ceny towarów wynikające ze złożonych przed taką zmianą zamówień.

6. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:

a) wybór towaru,

b) dodanie towaru do koszyka poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, a następnie ikony „złóż zamówienie”, a dalej ikony „następny krok”,

c) akceptację zawartości koszyka,

d) wybór opcji składanego Zamówienia – posiadacz Konta, z rejestracją Konta, bez rejestracji Konta,

e) wskazanie wszelkich niezbędnych danych, w tym imienia, nazwiska, danych adresowych i telefonu Klienta oraz miejsca dostarczenia towaru – w formule wpisania ich w odpowiednie pola formularza Zamówienia,

f) złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celu świadczenia usług drogą elektroniczną poza pośrednictwem sklepu internetowego  - poprzez zaznaczenie przez naocznych do tego pół formularza, jak również złożenie lub pominięcie fakultatywnej zgody na otrzymywanie newslettera,

g) wybór metody płatności – akceptacji jedynej proponowanej przez Sprzedawcę metody płatności w formule przelewu internetowego poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola,

h) wprowadzenie uwag Klienta do Zamówienia,

i) finalizacja zamówienia – sprawdzenie treści Zamówienia w wyświetlonym w witrynie internetowej podsumowaniu, a następnie kliknięcie przycisku „składam zamówienie i płacę”

7. Po złożeniu Zamówienia na wskazany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca złożenie zamówienia. W treści wiadomości zawarte są informacje o danych Klienta, danych zamawianego towaru, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dane do płatności. Otrzymanie przedmiotowej wiadomości  przez Klienta równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i nakłada na strony umowy wynikające z niej prawa i obowiązki.


§ 5 ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie Sprzedawca przewiduje wyłącznie płatność z góry na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowy.

2. Informacje o danych bankowych Sprzedawcy do zapłaty poza zamówienie znajdują się każdorazowo w przesłanej Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 ust 7 Regulaminu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówienia.  Złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta żadnych negatywnych konsekwencji bądź kosztów.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Towary zamawiane poza pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towary są dostarczane w dni robocze do wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia miejsca – określonego jako jego dane teleadresowe lub w treści formularza „inne dane do dostawy” (nie dotyczy odbioru osobistego).

3. Termin realizacji złożonego w Sklepie internetowym zamówienia uzależniony jest od faktu czy dany towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Fakt, iż dany towar wyświetlany jest w ramach asortymentu Sklepu internetowego, może być dodany przez Klienta do koszyka i możliwe jest złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne ze stanem, iż towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedawcy – termin dostarczenia bądź wykonania i dostarczenia towaru do Sprzedawcy przez producenta - orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi około 6 tygodni. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość złożenia do Sprzedawcy zapytania o towar, jego dostępność i przewidywany termin realizacji Zamówienia.

4. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich towarów -  a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z towarów.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna od momentu zaksięgowania płatności Klienta poza całość zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Z uwagi na specyfikę towarów (sprzęt fitness wymagający specjalistycznego montażu) zasadą jest, iż Sprzedawca dostarcza - poza pośrednictwem firmy transportowej lub oficjalnego serwisu Sprzedawcy - zamówione towary bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Klienta, gdzie przeprowadzony jest montaż towaru.  

7. W momencie gdy zamówienie gotowe jest do dostarczenia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków dostawy i montażu – m.in. terminu dostawy (dzień i godzina), warunków lokalowych Klienta (np.  szerokość wejścia, brak windy).

8. Sprzedawca w ramach usługi dostawy i montażu zapewnia - dostawę, wniesienie sprzętu, montaż, kalibracja sprzętu (jeśli to konieczne), pierwszy test oraz wstępny instruktaż użytkowania.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności poza konsekwencje niedokładności i błędów w podanych przez Klienta danych dostawy. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności poza brak obecności Klienta na umówionym terminie dostawy i montażu. Wszelkie koszty wynikłe z niedokładności danych czy braku obecności (w tym koszty ponownej dostawy) ponosi wyłącznie Klient.

10. Sprzedawca dla niektórych towarów przewiduje możliwość ich osobistego odbioru. Kupujący może odebrać przedmiotowe towary pod adresem  ITP S.A., Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa w godzinach 9:00-17:00 - po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą i uzgodnieniu możliwości odbioru osobistego towaru. Przy odbiorze Klient powinien udokumentować swoje imię i nazwisko, wskazać numer zamówienia oraz przekazać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty poza całość Zamówienia.  Klient ma możliwość odbioru osobistego towaru w terminie 30 dni od przekazania mu informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówienia.

§ 7 PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na mocy przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz.U.2017.683 t.j. z późn zm.) - Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Konsumentowi rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności  (np. umowy sprzedaży rzeczy) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przesyłając je na następujący adres ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres technogym@itpsa.pl

5. Do zachowania wskazanego w ustępie 1 powyżej terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się poza niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Odbiór rzeczy po odstąpieniu do Umowy dokonuje Sprzedawcę na swój koszt z miejsca do którego towary został dostarczony lub alternatywnie z innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdzie towar się aktualnie znajduje (miejsca wcześniej ustalonego z Konsumentem.). Odbioru Sprzedawca dokona w terminie ustalonym między Sprzedawcą a Konsumentem, zawsze jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność poza zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (towaru).

10. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Zmiana sposobu zwrotu płatności nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę poza wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru nowego, bez wad fizycznych i prawnych - tylko takie towary znajdują się i mogą być zamawiane w Sklepie internetowym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klientów poza wady towaru na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), a względem Konsumentów także ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy poza jakość lub wady towarów - w szczególności z tytułu rękojmi-  w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

4. Jeśli towar jest przedmiotem gwarancji jakości – jej zakres , zasady wykonywania, obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta każdorazowo wskazane są w złożonym przez Sprzedawcę oświadczeniu gwarancyjnym. Zasady gwarancyjne  są przekazywane wraz z dostawą towaru.

5. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jakości jest dowód zakupu – faktura lub paragon.

6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta alternatywnie w jednej z niżej wskazanych sposobów:

a) drogą elektroniczną na adres: technogym@itpsa.pl  lub serwistg@itpsa.pl ,

b) drogą pocztową na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,

c) bezpośrednio w siedzibie firmy ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

7. W treści reklamacji Klient winien przynajmniej wskazać:

a) imię i nazwisko i właściwe mu dane adresowe, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na taką formę kontaktu,

b) reklamowany towar oraz przyczynę reklamacji, w tym m.in. numer seryjny towaru, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, miejsce gdzie towar się znajduje,

c) żądanie, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej według podanych przez niego danych.

9. W przypadku gdy roszczenie reklamacyjne Klienta jest uzasadnione, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w wybrany przez niego sposób kontaktu celem umówienia wizyty serwisowej. Naprawy wykonywane są w miejscu gdzie sprzęt się znajduje na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości skutecznego dokonania naprawy w miejscu gdzie towar się znajduje -  serwis Sprzedawcy na swój koszt zabiera towar do magazynu Sprzedawcy, a następnie zwraca naprawiony towar Klientowi lub wydaje nowy, identycznym ale pozbawiony wad egzemplarz towaru.

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Sprzedawca – ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej 37, 02-672 Warszawa,  KRS nr 0000404795.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@itpsa.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umów o prowadzenie Konta lub umów sprzedaży zawieranych poza pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Informacje o zasadach, sposobie  zbierania i przetwarzania danych osobowych, jak również oraz o prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Klienta została uregulowana w odrębnym dokumencie – polityka prywatności dostępnym pod adresem elektronicznym /polityka-prywatnosci

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poza pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są: informacja o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2018r. i obowiązuje do  umów zawartych od tego dnia.

4. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu przynajmniej z czternastodniowym (14) wypowiedzeniem poprzez zamieszczenie i pozostawienie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą jego pozostałych postanowień.

6. Spory z Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co może nastąpić m.in. poprzez:

a) skierowanie wniosku do właściwego Wojewódzkiej Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sąd konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej procedury znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego ) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

c) wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego technogym – informacja o prawie odstąpienia od Umowy

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy,

- załącznik nr 1 do Regulaminu

(wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy )

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas -  tj. ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 525 236 00 60 oraz REGON 140505088, e-mail: technogym@itpsa.pl -  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na  adres poczty elektronicznej technogym@itpsa.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt w terminie ustalonym z Państwem, ale nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia.

Odbioru rzeczy po odstąpieniu do Umowy dokonany na nasz koszt z miejsca, do którego rzecz została dostarczony lub alternatywnie z innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdzie rzecz się aktualnie znajduje (miejsca wcześniej ustalonego z Państwem). Odbioru dokonamy w terminie ustalonym między nami a Państwem, zawsze jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Odpowiadają Państwo tylko poza zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób  inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego Technogym

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ITP S.A.

ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

e-mail: technogym@itpsa.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*),

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ___________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów: ___________________________________

Adres konsumenta(-ów) : ___________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :

___________________________________

–Data : ___________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.